Aanstelling en mandaat van de commissaris van de rekeningen


23/4/2017 – Aanstelling van de commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is (artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek).

Dit betekent dat elke vereniging van mede-eigenaars een commissaris van de rekeningen dient aan te stellen.  Deze krijgt een mandaat voor één jaar.  Dit betekent dat de volgende jaarlijkse algemene vergadering opnieuw over het mandaat van de commissaris van de rekeningen dient te stemmen.

De verkiezing van de commissaris gebeurt bij gewone meerderheid (50 + 1).

De commissaris van de rekeningen kan een mede-eigenaar of een derde zijn.  De syndicus kan geen commissaris van de rekeningen zijn, zoniet zou hij controle op zichzelf uitoefenen.

De taakomschrijving en de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen wordt opgenomen in het reglement van mede-eigendom.

 

Kosten en vergoedingen voortvloeiend uit het mandaat

De commissaris van de rekeningen voert zijn mandaat uit tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging.

Voor de kleinere en middelgrote Verenigingen van Mede-eigenaars waar een mede-eigenaar deze controletaak op zich neemt, zal dit meestal onbezoldigd zijn. Bij grotere VME’s, waar de boekhouding veel complexer is, zal heel waarschijnlijk de keuze naar een extern boekhoudkantoor gaan waardoor extra kosten dienen te worden voorzien in het budget van de VME.

Wanneer de commissaris van de rekeningen een niet-professionele commissaris van de rekeningen aanduidt, sluit de vereniging van mede-eigenaars een burgerlijke aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering af voor de commissaris van de rekeningen.

Alle kosten die voortvloeien uit de verplichtingen en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Beëindiging van het mandaat

De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars kan de commissaris van de rekeningen gedurende zijn mandaat enkel ontslaan omwille van ernstige wettige redenen.

De commissaris van de rekeningen kan op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang ontslag nemen omwille van gewichtige persoonlijke redenen.

Hij zelf kan bovendien ontslag nemen op iedere buitengewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars op voorwaarde dat hij zijn ontslag en de beweegredenen daarvan op voorhand ter kennis heeft gebracht van de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars.

De ontslag nemende commissaris van de rekeningen kan zich niet meer als kandidaat opgeven bij de eerstvolgende verkiezing van de commissaris van de rekeningen wanneer hij ontslag heeft genomen.

Overdracht van het controledossier

Belangrijk is ook dat het reglement van mede-eigendom een bepaling voorziet voor een snelle overdracht van dossiers en stukken.

Zo kan worden opgenomen dat:

Wanneer het mandaat op om het even welke wijze een einde neemt, overhandigt de commissaris van de rekeningen binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van het mandaat het volledige controledossier met betrekking tot de vereniging van mede-eigenaars aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering.