De bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen


23/7/2017 – De commissaris van de rekeningen heeft het recht elke AV (Algemene Vergadering) bij te wonen, en er het woord te nemen of er schriftelijk verslag aan uit te brengen wanneer dit in het raam is van zijn bevoegdheden en/of verplichtingen.

Het is de commissaris uitdrukkelijk toegestaan:

  • om te allen tijde, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de Vereniging van Mede-eigenaars zowel op de zetel als bij de syndicus;
  • om aan de syndicus alle ophelderingen en inlichtingen te vragen en alle verificaties te verrichten die hij nodig acht;
  • om van de syndicus te eisen dat hij aan derden bevestiging vraagt van het bedrag van de vorderingen op, de schulden tegenover of van andere betrekkingen met de gecontroleerde VME;
  • om te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bij elkaar te roepen wanneer hij belangrijke onregelmatigheden vaststelt in het financieel beheer van de syndicus en/of in de door de syndicus gevoerde boekhouding;
  • om controle uit te oefenen op de begroting.

De syndicus en de raad van Mede-eigendom moeten hun volledige medewerking verlenen aan de commissaris van de rekeningen.

VERANTWOORDING

De commissaris kan elke AV bijwonen, maar kan alleen het woord nemen tijdens de AV of schriftelijk verslag uitbrengen aan de AV wanneer dit in het raam is van zijn bevoegdheden en/of verplichtingen.

Er is geen bevoegdheid bij wet ingeschreven die de commissaris van de rekeningen de bevoegdheid geeft om een algemene vergadering bij elkaar te roepen wanneer hij belangrijke onregelmatigheden vaststelt in het financieel beheer van de syndicus en/of in de door de syndicus gevoerde boekhouding en de syndicus weigert of verzuimt om bij uitdrukkelijk verzoek door de commissaris van de rekeningen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.

Het is evenwel van fundamenteel belang voor de VME dat de commissaris van de rekeningen voldoende slagkracht wordt gegeven en indien nodig autonoom kan optreden. De autonome beslissing van de commissaris laten afhangen van een ander orgaan, bijvoorbeeld de RME, is problematisch.

De bevoegdheden van de commissaris beperken zich tot het financiële aspect van de VME en de commissaris van de rekeningen moet inzage kunnen hebben in alle documenten alsook in bepaalde privatieve documenten die verbonden zijn met het financiële aspect van de VME zoals een afbetalingsplan.