Gebruik en opheffing van het reservekapitaal binnen de VME


17/8/2017 – Het reservekapitaal wordt in regel gebruikt voor de niet-periodieke uitgaven zoals onverwachte en/of grote investeringswerken. De wet geeft zelf een aantal voorbeelden, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van de lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

De syndicus mag niet vrij over dit reservekapitaal beschikken, maar moet hiervoor de toelating krijgen van de algemene vergadering. Met andere woorden kan het reservekapitaal enkel gebruikt worden mits een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering.

Tenslotte mag het reservekapitaal enkel worden aangewend voor de betaling van werken aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Wanneer uit de statuten blijkt dat de vensters met het raamwerk privé-gedeelten zijn, dan gaat de algemene vergadering haar bevoegdheid te buiten door te beslissen de houten ramen te vervangen door ramen in PVC met de bedoeling schilderwerk uit te sparen omdat het voorwerp van de beslissing precies op privatieve delen slaat.

Het argument dat de staat waarin de vensters zich bevinden het algemeen voorkomen van het gebouw beïnvloedt, kan niet worden weerhouden omdat, ondanks de omschakeling naar PVC, het oorspronkelijk karakter van het gebouw behouden blijft.

Evenmin kan de algemene vergadering worden gevolgd waar zij beslist, overeenkomstig art.577-11 par.2, 2° B.W., een deel van het reservekapitaal aan te wenden om de werken te financieren daar het om privé-werken gaat die buiten het beheer van de mede-eigendom vallen.

De aldus genomen beslissing is onrechtmatig en wordt vernietigd (rb.Brussel, 18 april 2002, T.App., 2002, afl.4, 27).

De opheffing van het reservekapitaal

De opheffing van het reservekapitaal kan gebeuren bij beslissing van de algemene vergadering en bij beslissing tot ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars (artikels 577-12 en 577-13 B.W.).

Alhoewel het niet logisch is, over te gaan tot de opheffing van het reservekapitaal, kan de algemene vergadering beslissen om over te gaan tot de opheffing van het reservekapitaal en de terugbetaling van het opgebouwde kapitaal aan de mede-eigenaars.