De raad van mede-eigendom: facultatief of verplicht?


29/6/2017 – In tegenstelling met de vorige wetgeving van 1994 op de gedwongen mede-eigendom waarbij de ‘raad van beheer’ voor alle Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s) niet verplicht was heeft de wetgever het verplicht of facultatief karakter van de ‘raad van mede-eigendom’ afhankelijk gemaakt van de grootte of omvang van de Vereniging van Mede-eigenaars.

Artikel 577-8/1. B.W.

Het gaat hier om een volledig nieuw artikel. Dit artikel bepaalt dat bij grotere Verenigingen van Mede-eigenaars de raad van mede-eigendom een verplicht orgaan is.

De vraag is nu wat is een ‘grote’ Vereniging van Mede-eigenaars? Een Vereniging van Mede-eigenaars wordt als een grote vereniging aangemerkt indien zij betrekking heeft op een mede-eigendom die 20 of meer volwaardige kavels omvat. Hierbij worden de kelders, garages en parkeerplaatsen niet meegeteld.

En VME’s bestaande uit uitsluitend garages?

Er bestaan inderdaad garagecomplexen die over een eigen statuut en rechtspersoonlijkheid beschikken. Het gaat hier om Verenigingen van Mede-eigenaars van garages. Sommige complexen kunnen meer dan 50 garages beslaan. En dus gaat het hier om een niet al te kleine VME.

Toch vallen dergelijke grote VME’s buiten schot en is ook daar dus een raad van mede-eigendom niet verplicht.

Artikel 577-7, § 1, 1°, c) B.W.

Dit artikel bepaalt dat bij kleine Verenigingen van Mede-eigenaars de raad van mede-eigendom een facultatief en dus niet verplicht orgaan is.

Een Vereniging van Mede-eigenaars wordt dus als kleine vereniging bestempeld als zij betrekking heeft op een mede-eigendom die minder dan 20 volwaardige kavels omvat. Ook hier worden kelders, garages en parkeerplaatsen buiten beschouwing gelaten.

Doch is het de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars die beslist over de wenselijkheid van de oprichting van dit orgaan. Een kleine VME kan dus perfect beslissen om toch een raad van mede-eigendom op te richten.

Dit geldt evenzeer voor zeer grote VME’s bestaande uitsluitend uit garagecomplexen.